سیدروح‌الله حسینی

سطح ۳ حوزه (رشته مدیریت اسلامی)

سیدحسن موسوی

سطح ۳ حوزه (رشته مدیریت اسلامی)

مهدی سعادتی

سطح ۳ حوزه (رشته مدیریت اسلامی)

رضا قزی سبزواری

سطح ۳ حوزه (رشته مدیریت اسلامی)