محمدجواد امینی

مدیریت فضای مجازی

حسین رحیمی اطهر

مدیریت آرمانشهر

توحید ابراهیمی لنکرانی

اصل عدم اطاعت از طاغوت

ارخان محمداف

مدیریت ملی از دیدگاه توحیدی

سیدجابر سجادی

تفکیک قوا

رضا قزی سبزواری

فرهنگ سازمانی مطلوب و راه‌های تحقق آن

صالح آقابابایی

آینده‌پژوهی

محمدحسین ایراندوست

مدیریت کیفیت