مردم در اتحاد امامت و امارت

امام محله

شورای امناء

نایب رئیس شورای امناء

نایب دبیر شورای امناء

حسابدار

بازرس

اندیشه ورز

شورای محله‌یاری

نایب‌رئیس شورای محله‌یاری

دبیر شورای محله‌یاری

آموزش‌یار

سلامت‌یار

تعاون‌یار

کودک‌یار

شورای صلح‌یاری

دبیر شورای صلح‌یاری

فرمانده بسیج

مشاور

آمر به معروف

استاد اخلاق