معرفی مدرسه فقهی مدیریت اسلامی

بنياد فقهی مديريت اسلامي در روند تحوّل عظيم و بر مبناي «جود ، جهاد و اجتهاد» و در راستاي «مرامنامه» و تحقق به هنگام «چشم انداز» خود به ضرورت تأسيس «مدرسه‏ فقهي» رسيد و آن را تأسيس نمود.
 و اکنون شمّه‏ اي از اساس نامه اين مدرسه، در ذیل مطرح می‏گردد:

هدف از تأسيس: تربيت مجتهد نظريه‏ پرداز در عرصه مديريت اسلامي و فعال شدن پژوهش اجتهادي در مديريت است.
جايگاه تشكيلاتي: مدرسه‏ فقهي زير مجموعه معاونت پژوهش بنياد به شمار مي‏رود.
اركان مدرسه‏ فقهي عبارتند از:

1. مسئول مدرسه
2. شوراي اجرايي
3. حلقه‌ها‏ی اجتهادي
4. كارگروه‏هاي اجتهادي
5. هيئت علمي
6. مجله‏ اجتهادي
7. نشست‏های چهره به چهره

مسئول مدرسه‏ فقهي با معرفي معاونت پژوهش و تأييد مدير بنياد با حكم رياست بنياد منصوب مي‏شود.
مسئول مدرسه‏ فقهي در مقابل معاونت پژوهش پاسخ‏گو و زير نظر او انجام وظيفه مي‏نمايد.
شوراي اجرايي مدرسه، مركب از مسئول مدرسه‏ فقهي و مسئولین سایر بخش‏های دیگر آن می‏باشد كه وظيفه هماهنگي امور اجرايي و اداري مدرسه را به عهده دارند و  زیر نظر مسئول مدرسه و يا جانشين وي اداره مي‏شود.
حلقه‏ اجتهادي به نشست مجموعه‏ صاحبان رساله اجتهادي اطلاق مي‏گردد كه طبق آيين نامه مصوب بنياد تشكيل مي‏گردد.
تبصره: صاحب رساله از اعضاء عالي بنياد محسوب مي‏شود كه با شرائط مصوب و با تأييد معاونت آموزش بنياد به حلقه‏ اجتهادی وارد مي‏شود.
حلقه اجتهادي با حضور استاد راهنما رسميت مي‏يابد.
مسئول حلقه‏ اجتهادي، توسط مسئول مدرسه‏ فقهي معرفي و با تأييد معاونت پژوهش با حكم مدير بنياد منصوب مي‏شود.
كار گروه اجتهادي به جمعي اطلاق مي‏گردد كه موضوع رساله اجتهادي آنان در يكي از محورهاي (2+4) مندرج است.
دبيركل كارگروه‏ هاي اجتهادي با معرفي مسئول مدرسه‏ی فقهي معرفي و با تأييد معاونت پژوهش و حكم مدير بنياد منصوب مي‏گردد.
دبير هر كارگروه اجتهادي توسط اعضاي كارگروه انتخاب و زير نظر دبيركل انجام وظيفه مي‏نمايد.
هيئت علمي تركيبي از اساتيد راهنمای حوزوي و مشاورین دانشگاهي مي‏ باشند كه تقويت قوه اجتهاد، دانش مديريت و نظارت بر رساله‏ هاي اجتهادي را بر دوش دارند.
تبصره: مسئول گروه هیئت علمی به انتخاب اعضا از میان اساتید راهنما انتخاب می‏گردد.
اعضاي هيئت علمي با تأييد شوراي عالي آموزش بنياد شروع به کار می‏نمایند.
مجله اجتهادي به عنوان «مديريت در اسلام» با نماد «نخل شهداد» حاوي رساله‏ هاي اجتهادي به شكل هدفمند، روش‏مند و منظم است.
نشست‏هاي چهره به چهره مركب از استاد راهنما و يكی از صاحبان رساله اجتهادی است. كه توسط دبير نشست‏هاي چهره به چهره اداره مي‏شود.
اين نشست‏ها دو هفته يك‏بار تشكيل مي‏گردد و صاحب رساله، مقاله علمی خود را جهت نشر در مجله آماده مي‏کند.
دبير نشست‏هاي چهره به چهره توسط مسئول مدرسه با تأييد معاونت پژوهش انتخاب مي‏شود.
شرح وظائف اركان مدرسه‏ فقهي و نيز آیين‏ نامه‏ هاي اجرايي و انضباطي مربوطه جداگانه تنظيم و تصويب مي‏گردد.
مسئول مدرسه‏ ‏فقهي شرح وظائف‏ و آئين‏ نامه‏ هاي فوق ‏الذكر را تهيه و به معاونت پژوهش تسليم مي‏نمايد.
شوراي پژوهش، مصوّبات فوق‏ الذكر را از طريق مدير بنياد به شوراي عالي پژوهش جهت تصويب نهايي ارائه مي‏كند.