محله فاطمیه

حسین الهیاری

امام محله

شورای امناء

Unknown_Member

محمد کبیر

محمد کبیر

نایب رئیس شورای امناء

محمد کبیر

نایب دبیر شورای امناء

محمد کبیر

حسابدار

محمد کبیر

بازرس

محمد کبیر

اندیشه ورز

شورای محله‌یاری

Unknown_Member

محمد کبیر

سیدجابر سجادی

نایب‌رئیس شورای محله‌یاری

سیدجابر سجادی

دبیر شورای محله‌یاری

سیدجابر سجادی

آموزش‌یار

سیدجابر سجادی

سلامت‌یار

سیدجابر سجادی

تعاون‌یار

سیدجابر سجادی

کودک‌یار

شورای صلح‌یاری

Unknown_Member

محمد کبیر

حسین رزاقی

دبیر شورای صلح‌یاری

حسین رزاقی

فرمانده بسیج

سیدجابر سجادی

مشاور

حسین رزاقی

آمر به معروف

حسین رزاقی

استاد اخلاق