محله فاطمیه

N82999851-72489342

مسجد فاطمه زهرا (س)

سیدجابر سجادی

تست

امام محله

شورای امناء

سیدجابر سجادی

حجت الاسلام محمد سعید

سیدجابر سجادی

آقای رضا رضایی

نایب رئیس شورای امناء

نایب دبیر شورای امناء

حسابدار

بازرس

اندیشه ورز

شورای محله‌یاری

سیدجابر سجادی

حجت الاسلام محمد سعید

نایب‌رئیس شورای محله‌یاری

دبیر شورای محله‌یاری

آموزش‌یار

سلامت‌یار

تعاون‌یار

کودک‌یار

شورای صلح‌یاری

سیدجابر سجادی

حجت الاسلام محمد سعید

دبیر شورای صلح‌یاری

فرمانده بسیج

مشاور

آمر به معروف

استاد اخلاق