دیدار رئیس بنیاد با آیت الله آل هاشم

رئیس بنیاد در این دیدار به ارائه گزارش از پیشرفتها و دستاوردهای بنیاد فقهی مدیریت اسلامی در عرصه نظر و اجراء پرداختند.