بنیاد فقهی مدیریت اسلامی

رونمایی از نسخه جدید وب سایت بنیاد

از نسخه جدید وب سایت بنیاد فقهی مدیریت اسلامی و مراکز تابعه رونمایی شد.