header

مدیریت صحیح

مدیریت صحیح چگونه است ⁉

حضرت آیت الله حائری شیرازی:

اگر بخواهند هندوانه را بار الاغ کنند، یکی را این طرف بار میگذارند و یکی را آن طرف تا توازن برقرار شود و اگر بخواهند از بار الاغی هندوانه بردارند، یکی از طرف راست، و یکی از طرف چپ بر می‌دارند تا بار، کج نشود و سقوط نکند.

اینکه اسلام [اشداء علی الکفار] و [رحماء بینهم] را با هم ذکر میکند، برای همین است.

اگر "اشداء" بود ولی "رحماء" نبود یا اگر رحماء بود و اشداء نبود، این رشد یکطرفه میشود و مؤمن سقوط میکند.

خداوند متعال برای رحمتش بهشت را آفریده و در آن انواع تکریمها و تهنیتها را قرار داده است که هرچه سعی کنیم، نمیتوانیم آن صفا را تصور کنیم.

از آن طرف جهنم هم جای حزن و حسرت بیپایان است، آنقدر که میزان آن را انسان در این دنیا نمیتواند بفهمد.

بهشت از آثار رضای الهی است و جهنم از آثار غضب الهی...

در مدیریت باید شدت [سخت گرفتن] و رأفت با همدیگر برابری کند.