header

نظام اداری

نظام اداری بنیاد فقهی مدیریت اسلامی

الف – اهداف

1-      ارائه نظام اداری اسلام در عمل

2-      تربیت مدیران اسلامی طراز اول

ب-مبانی

1-      کار به عنوان رسالت و تکلیف

2-      کار به عنوان عبادت

3-      کار به عنوان خدمت به اسلام و انقلاب اسلامی

4-      کار به عنوان زکات عمر با عزت در سایه نظام جمهوری اسلامی

5-      کار به عنوان حق عضویت در بنیاد فقهی مدیریت اسلامی

6-      کار به عنوان جهاد و اجتهاد

7-      کار در محضر خدا

8-      اصل اتقان لَكِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْداً إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَحْكَمَهُ(کار را به محکم ترین شکل انجام دادن)

9-      اصل احسان(الذی احسن کل شی خلقه)(کار را به نیکو ترین شکل انجام دادن)

10-   اخلاص در عمل

11-   احساس مسئولیت

12-   ارائه کار عالی با فرض عدم نظارت مافوق ،عدم دستوروعدم دستمزد

13-   سلسله مراتب ولایی

14-   شرعی بودن اطاعت از مافوق

15-   اصل امانت(ان عملک لیس لک بطعمه و لکنک فی عنقک امانه) کلیه پستها و سمتها امانت الهی است وباید به اهلش رد شود.

ج- سیاستها و راهبردها

1-      کار اجرایی اعضاء به عنوان حق عضویت آنان در بنیاد وبهره مندی از مزایای آن

2-      اعطاء مسئولیت بر اساس شایسته سالاری (گزینش اصلح)

3-      تعیین شایستگی با ملاک کار بهتر،تعبد بیشتر وتعلق وثیق تر به بنیاد،تعهد افزون تر،مهارت،تجربه ،سابقه ودانش بیشتر

4-      چرخشی بودن مسئولیتهای اجرایی(اصل تداول)

5-      اعطاء مسئولیت ببه عنوان ایجاد فرصت برای کسب مهارت و تجربه مدیریتی برای اعضاء)

6-      تمرینی و آموزشی بودن مسئولیتهای اجرایی (به مثابه یک کارگاه)

7-      پرداخت پاداش و حق التحقیق به اعضا به جای دستمزد

دال-شرائط عضویت فعال در بنیاد

1-      تعبد کامل به اساسنامه ومرامنامه بنیاد

2-      شرکت فعال در درس خارج فقه الاداره(همراه مباحثه و تحقیق و تقریر)

3-      تبعیت کامل از نظام آموزشی و پژوهشی بنیاد وآیین نامه های تابعه آن

4-      روزانه حداقل دو ساعت کار اجرایی در بنیاد به شکل تبرعی به جای پرداخت حق عضویت

5-      به عهده گرفتن تدوین یک کتاب مدیریتی اجتهادی (با روش فقه الاداره)

6-      تدوین مقاله علمی در موضوع مدیریت اسلامی جهت درج در هر شماره نخل شهداد

7-      تدریس در کارگاههای مورد قرارداد بنیاد

8-      تدریس در بنیاد برای اعضاءجدید الورود و نیز برای فراگیران غیر عضو

9-      شرکت فعال در دروس خارج حوزه وارائه گزارش منظم به بنیاد

10-   تبصره : اعضاء فعال بنیاد در حقیقت تشکیل دهنده مجمع عمومی بنیاد هستند

11-   مزایا:

1-      11-عضویت در مجمع عمومی بنیاد

2-      11به عهده گیری مسئولیت های کلیدی بنیاد(ریاست ؛میریت اجرایی ومعاونت)

3-      11شهریه ویژه

4-      11پاداش ویژه

5-      11امکان شرکت در همایشهای بین المللی

6-      11حمایت از کتاب آنان تا مرحله انتشار و توزیع و قرار گرفتن در آثار منتخب طبق نظام پژوهش

ها- شرائط اعضاءنیمه فعال

1-      شرکت منظم در درس خارج فقه الاداره

2-      مشارکت در فعالیت های پژوهشی بنیاد

3-      مشارکت در امور مشورتی و شورایی بنیاد(مانند هیئت امنا و شورای عالی آموزش وپژوهش)

4-      شرکت در آزمونهای بنیاد

5-      شرکت در کلاسهای درس

6-      مشارکت در امو ر اجرایی و علمی فصل نامه نخل شهداد

7-      مزایا:

1-7-شهریه عادی

2-7-معرفی به مراکز علمی واداری

3-7-پرونده آموزشی و پژوهشی

4-7-کد وکارت عضویت نیمه فعال

5-7- شرکت فعال در همایشهای ملی

واو-اعضاء عادی

1-      شرکت در درس فقه الاداره

2-      مشارکت در مجله نخل شهداد

3-      مزایا:

1-3-شهریه فقه الاداره

2-3-معرفی نامه شرکت درس فقه الاداره

3-3-امکان درج مقاله در مجله نخل

زا-ساختار اداری

1-      مجمع عمومی

2-      هیئت امناء

3-      حوزه ریاست

4-      حوزه مدیریت

ح-مجمع عمومی

1-      متشکل لز اعضاء فعال بنیاد است

2-      وظیفه اصلی آن انتخاب وعزل رئیس بنیاد و اعضاءهیئت امباء است

3-      رئیس بنیاد از اعضاءفعال بنیاد ودارای درجه اجتهادوتوان مدیریت،متعبد به مرامنامه واساس نامه بنیاد،از اساتید سطح عالی حوزه وواجد صلاحیت برای تدریس فقه الاداره باشد.

4-      این انتخاب به شیوه کشف و بر اساس قاعده گزینش اصلح است وکسی برای این سمت نامزد نمیشود وپذیرش آن برای منتخب تکلیف است.

5-      انتخاب رئیس بنیاد با سه چهارم آراء مجمع عمومی معتبر است.

6-      این انتخاب به مدت سه سال است وقابل تجدید است

7-      در صورت زوال شرائط مجمع عمومی رئیس را عزل وفرد دیگری را برمیگزیند.

8-      رئیس بنیاد درمقابل مجمع عمومی پاسخگو است.

تبصره مهم- حق انتخاب وصی وجانشین درصورت اقتضای مصلحت و بروز شرائط خاص برای بنیانگذار محفوظ است والبته شرائط وصی همان شرائط ذکر شده برای رییس خواهد بود.

ط- هیئت امناء

1-      مرکب از 7 عضو اصلی و دو عضو علی البدل به انتخاب مجمع عمومی میباشد

2-      رئیس بنیاد رئیس هیئت امناء و مسئول بنیاد محسوب میشود

3-      انتخاب اعضای شورایعالی آموزش وپژوهش به عهده هیئت امناء میباشد

یا-حوزه ریاست

1-      این حوزه متشکل از رئیس بنیاد ،هیئت امناء وشورای عالی آموزش و پژوهش و فصل نامه نخل است.

2-      این حوزه نقش ستاد را دارد ووظیفه پشتیبانی ،نظارت،برنامه ریزی وهدایت را نسبت به حوزه مدیریت بر عهده دارد.

ک – حوزه مدیریت

1-      این حوزه متشکل از مدیر بنیاد ،معاونتها و هیئت علمی است

2-      این حوزه نقش صف را دارد و وظیفه اجرای دقیق مصوبات حوزه ریاست را به عهده دارد

3-      عزل ونصب و پذیرش استعفای مدیر بنیاد توسط رئیس بنیاد انجام میشود .

4-      عزل و نصب وپدیرش استعفای معاونت ها توسط مدیر بنیاد انجام میشود.

5-      مدیر بنیاد مسئول شورای اداری بنیاد مرکب از معاونتها میباشد.

6-      معاونت ها عبارتند از آموزش ،پژوهش،ارتباطات واداری مالی

7-      هر معاونت شورایی همنام خود متشکل از عناصر زیر مجموعه خویش دارد که وظیفه برنامه ریزی عملیاتی را بر عهده دارد

             تبصره 1 – شزح وظائف واختیارات وشرایط و چگونگی انتخاب کلیه مسئولان و نهادها و شوراهای ذکرشده جداگانه خواهد آمد وبخش اساسی آن در اساس نامه بنیاد درج است

             تبصره 2-آیین نامه های اجرایی در خصوص نحوه نشکیل نهادهای فوق الذکر نیز جداگانه تدوین میشود.

لام –انگیزش اعضاء

1-      کسب مهارت مدیریت عملی هماهنگ با دانش آن

2-      توفیق خدمت در مجموعه ای مدیر پروردر طرازی عالی

3-      توفیق خدمت برتر در نظام اسلامی در موقعیتهای آتی

4-      احساس رضایت از تصدی مناصب مهم مدیریتی در جامعه با توجه به پرورش یافتگی در بنیادی مدیریتی واسلامی وعلمی

5-      احساس ادای دین و تکلیف به بنیادی معتبر از طریق خدمت تبرعی

6-      بنیادی که عالی ترین مهارتهای مدیریتی را در در دو بعد نظر وعمل به من عطا میکند بدون اینکه از من شهریه ای و هزینه ای طلب کند بلکه شهریه و پاداش هم میدهد به من روش تحقیق اجتهادی در مدیریت را آموزش میدهد به من امکان تدوین و انتشار کتابی اجتهادی وعلمی در سطحی عالی را میدهد اجتهاد حوزوی مرا کنترل میکند تا به ثمر برسد بهترین اساتید را برای من تامین میکند امکان چاپ به مقالات من میدهد به من امکان مدارج عالی حوزوی را با پایان نامه اجتهادی مدیریتی میدهد به من هویت جمعی آینده ساز می بخشد و.... پس به شکرانه این همه امکان و امکانات با میل و اشتیاق روزانه حد اقل دو ساعت از وقت حود را تبرعا صرف خدمت وپذیرش مسئولیت در بنیاد میکنم و به این کار افتخار میکنم چرا که به نفع خودم است تمرین مدیریت میکنم و مهارت می آموزم ودر زندگی به دردم میخورد دانشی که آموخته ام کاربردی میکند و ذمه ام را فارغ میگرداند.