header

شورای عالی ارتباطات

شورای عالی ارتباطات :
شورای عالی روابط عمومی که هدفش مصوب کردن قوانین و مقررات روابط عمومی بنیاد می باشد دبیر آن معاون روابط عمومی بنیاد خواهد بود
دبیر این شورا موظف است که دستور جلسات را از 3 روز قبل آماده و به اعضا ایمیل مینماید این اعضا ثابت و متغییر میباشند اعضا ثابت اعضای هیات امنا و معاونت آموزش بنیاد می باشند و به مناسبت دستور جلسه می توان دبیر مهمان دعوت بنماید این دستور جلسه را از دو طریق به دبیر می رسد یک اینکه از مشکلات اجرایی معاونت و موانع سر راه انجام کارها و یا از طریق پیشنهادات اعضا جلسه خواهد بود.
ضمنا تمام مصوبات این شورا نیاز به تایید هیات امنا دارد