header

اساسنامه بنیاد فقهی مدیریت اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم
اساسنامه بنیاد فقهی مدیریت اسلامی
فصل اول : کلیات و اهداف
نام :
ماده 1 :نام این مجموعه بنیاد فقهی مدیریت اسلامی است، که در این اساسنامه به اختصار بنیاد فقهی نامیده می شود .
توضیح :بنیان گذار بنیاد فقهی ، حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید صمصام الدین قوامی زید عزه می باشند .
نوع فعالیت :
ماده 2 : کلیه فعالیتهای بنیاد فقهی ، آموزشی – پژوهشی و غیر انتفاعی است که ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران ، طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود .
محل بنیاد :
ماده 3 : مرکز اصلی بنیاد در شهرمقدس قم، بولوار امین کوچه 8 (کوی دکتر صادقی) کوی اسحاقی پلاک 62 بوده ، در صورت لزوم می توان بعد از موافقت هیئت امنا ، محل بنیاد را تغییر داده و در سایر نقاط داخل یا خارج از کشور ، شعبه یا نماندگی یا دفتر دایر نماید .
تابعیت :
ماده 4 : بنیاد ، تابعیت جمهوری اسلامی ایران را در کلیه اعضای هیئت امناء و مدیریت های دفتر مرکزی و شعبه های داخل و خارج کشور الزامی می داند و التزام خودرا به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی اعلام می دارد .
تبصره : بنیاد فقهی ، جهت کادر اداری، آموزشی و پژوهشی خود ، می تواند باتوجه به "اولویت استفاده از نیروهای داخلی"  ، در صورت لزوم از  نیروهای متخصص و کارآمد غیر ایرانی استفاده نماید .
مدت فعالیت :
ماده 5 : بنیاد فقهی مدیریت اسلامی از تاریخ تأسیس رسمی ، برای مدت نا محدود ، تشکیل می گردد .
دارایی :
ماده 6 : دارایی اولیه بنیاد– اعم از منقول و غیر منقول – مبلغ پنجاه ملیون ریال می باشد که توسط رئیس هیئت امنا (بنیان گذار محترم ) تهیه و در اختیار بنیاد قرار گرفته است .

ماده 7 : هدف از تأسیس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی عبارت است از :
7/الف ) تدوین و نشر اصول و مبانی علم مدیریت اسلامی با رویکرد فقهی در جمهوری اسلامی ایران و سراسر جهان .
7/ب ) تربیت طلاب و پژوهشگران مومن و متعهد ، عالم به علوم و دانشهای مورد نیاز مراکز آموزش عالی در زمینه مدیریت اسلامی در سطوح :
7/ب/1 ) نظریه پرداز مدیریت اسلامی
7/ب/2 ) پژوهشگر مدیریت اسلامی
7/ب/3 ) استاد مدیریت اسلامی
7/ب/4 ) مدیرعالم  به دانش مدیریت اسلامی
7/ب/5 ) مروج مدیریت اسلامی
7/ج ) انجام پروژه های علمی ، اجرایی در زمینه مدیریت اسلامی در تمامی سطوح مربوطه .
7/د ) پرورش روح تحقیق و خلاقیت و ابتکار و تدوین روش تحقیق مختص به این علم ، بمنظور پیشبرد  اهداف عالی بنیاد .
7/ه )آماده سازی زمینه های علمی مناسب و لازم برای طلاب و دانش پژوهان ، جهت ادامه آموزش و تحقیق در رشته های ذیربط در حوزه و دانشگاه.
تبصره : هیئت امناء می تواند در اهداف و کارکردهای بنیاد تغییرات لازم را داده و به اطلاع مراجع ذیربط برساند .
فصل دوم :ساختار تشکیلات
ماده 8 :
الف ) حوزه ریاست؛
1-رکن اصلی این حوزه هیئت امنای بنیاد است که وظیفه برنامه ریزی عالی ،نظارت وپشتیبانی را بر عهده دارد.
2-رئیس هیئت امناء،ریاست بنیاد وعالی ترین مقام بنیاد محسوب می شود .
ب ) حوزه مدیریت؛
1-وظیفه اجرای مصوبات هیئت امناء بر عهده این حوزه و رکن اساسی آن شورای اداری بنیاد است .
2-حوزه مدیریت مرکب از مدیر بنیاد ومعاونت پژوهشی –آموزشی- ارتباطات – مالی می باشد .

حوزه ریاست :
نحوه تعییین و وظائف هیات امناء از قرار زیر می باشد:
1-تعیین هیئت امناء :
تعیین هیات امناءبر عهده بنیانگذار محترم بنیاد می باشد.
2- وظائف هیئت امناء:
الف ) ثبت قانونی بنیاد فقهی مدیریت اسلامی
ب ) تعیین و تصویب خط مشی ها و استراتژی های آموزشی ، پژوهشی و اجرایی بنیاد فقهی بر اساس اهداف و شرایط این اساسنامه
ج ) تعیین رئیس هیئت امنای بنیاد به مدت سه سال
تبصره :
پس از پایان مدت مذکور ، انتخاب مجدد رئیس قبلی با انتخابات جدید بلا مانع است .
د ) تعیین مدیر بنیاد به پیشنهاد رئیس هیئت امناء و به تصویب هیئت امناء خواهد بود (به مدت 3 الی 5 سال ) و مدیر بنیاد پاسخگوی رئیس هیئت امناء خواهد بود .
تبصره :
موافقت با مدیریت مدیران و معاونتهای بنیاد و موسسات وابسته ، به پیشنهاد مدیر بنیاد و از وظایف رئیس هیئت امناء خواهد بود .
ه ) تصویب نهایی هزینه ها ومصارف و تدارکات مالی و امکاناتی مورد نیاز بنیاد در هر سال بر اساس استفاده بهینه از امکانات در راستای اداره و رشد بنیاد فقهی .
و ) حق کنترل و نظارت دقیق بر کلیه طرحها و فعالیتهای بنیاد و موسسات وابسته .
ز ) رسیدگی به شکایات و اظهار نظرمراجع قانونی و افکار عمومی و پاسخگویی نسبت به مسایل موجود در بنیاد و موسسات وابسته .
ح ) عزل مدیر بنیاد در صورت عدم کفایت علمی ، اجرایی ، سیاسی و اعتقادی که موجب توقف فعالیت بنیاد گردد .
ط ) در صورت فوت یا استعفاء ویا ... هریک از اعضای هیئت امنا ، هیئت امنا وظیفه دارد طبق ضوابط و آیین نامه های مربوطه ، فرد دیگری را بعنوان جایگزین حداکثر طی مدت 3 ماه مشخص و به مراجع قانونی معرفی نماید و در صورت عدم تعیین در مدت مذکور ، حجت الاسلام سید صمصام الدین قوامی حق و وظیفه دارد رأسا به تعیین فرد یا افراد جدید اقدام کنند .
تبصره :
هریک از اعضاء هیئت امنا که به وظایف و تعهدات خویش عمل ننماید ، یا از اهداف کلی بنیاد فقهی عدول نماید و بر خلاف مقررات مندرج در این اساسنامه عمل نماید پس از تشخیص اکثریت اعضاء ، از عضویت هیئت امنا ساقط خواهند شد .
ی ) بحث و بررسی و تصویب طرحها و برنامه های ارائه شده از سوی مدیر بنیاد یا سایر معاونتها و موسسات وابسته .
ک ) تصویب آیین نامه های آموزشی ، پژوهشی و سایر دستور العملهای پیشنهاد شده توسط معاونت های مربوطه .
ل ) تعیین سقف کارکنان و اعضای اجرایی بنیاد فقهی در آغاز هر سال .
م ) تصویب نهایی اعضای هیئت علمی و مشاوران پس از پیشنهاد مدیر بنیاد بمدت 3 سال .
ن ) تعیین تعداد پذیرش دانش پژوه در هر مقطع و سال تحصیلی .
ماده 10 : هیئت امناء حداقل هر 15 روز یکبار ، تشکیل جلسه می دهد .
ماده 11 : رسمیت جلسات هیئت امنا پس از دعوت کتبی رئیس و هیئت امنا و با حضور نصف باضافه یک اعضاء تحقق می یابد و برای تصویب هر موضوع ، رأی موافق اکثریت (نصف باضافه یک حاضرین ) به شرطی که رئیس هیئت امنا یا نایب ایشان در جلسه حضور داشته باشند ضروری است .
تبصره : اگر چنانچه رأی مورد نظر مخالف مرام نامه و اساسنامه و ایده بنیاد باشد ،رییس هیات امناء حق رد آن را دارند و بدیهی است که این تبصره تا مدت زمانی است که بنیانگذار محترم ، رئیس هیئت امنا باشند .
ماده 12 : از محل درآمدهای بنیاد فقهی پادش هایی متناسب با پیشنهاد مدیر بنیاد و تصویب رییس هیات امناو بر اساس جدول حقوقی بنیاد ، حقوق به هیئت امنا و سایر مسئولین و کارگزاران تعلق میگیرد .
تبصره 1 :
سیاستهای پرداخت مالی بنیاد فقهی بر اساس مصوبات هیئت موسسان و پس از آن مدیریت مالی و مشاوران تنظیم و جهت تصویب به هیئت امنا ارائه می گردد.
تبصره 2 :
راهبرد اصلی بنیاد فقهی مدیریت اسلامی پاداش محوری است .
ماده 13 : ازمیان اعضای هیئت امنا ، یک نفر بعنوان دبیر اجرایی هیئت از سوی رئیس هیئت امنا انتخاب خواهد شد .
ماده 14 : دبیر هیئت امناء وظیفه دارد که کلیه مصوبات هیئت امناء را به بخشها و قسمتهای مربوطه ابلاغ نماید و پیگیر اجرای آنها باشد . همچنین ابلاغ دستور جلسات به اعضاء ، از دیگر وظایف دبیر می باشد .
تبصره 1 :
در صورتی که هر یک از اعضای هیئت امناء حضور فرد یا مقامی را در یکی از جلسات هیئت امنا ضروری تشخیص دهد ، این دعوت با هماهنگی رئیس هیئت و توسط دبیر آن صورت خواهد گرفت .
تبصره 2 :
شرکت افراد غیر عضو در جلسات هیئت امنا بدون حق رأی خواهد بود .
ماده 15 : رئیس هیئت بازرسان ، ملزم به شرکت در کلیه جلسات هیئت امنا می باشد .
تبصره :
شرکت رئیس هیئت بازرسان در جلسات هیئت امنا بدون حق رأی می باشد .
ماده 16 : رئیس هیئت امنا نماینده قانونی و رسمی بنیاد فقهی می باشد .
ماده 17 : غیبت غیر موجه هر یک از اعضا هیات امنا بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای فرد یادشده تلقی می شود .
ماده 18 : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای رئیس هیئت امناء و خزانه دار و با مهر بنیاد فقهی معتبر است .
تبصره 1 :
مهر بنیاد در اختیار رییس هیات امنا می باشد .
تبصره 2 :
کلیه مکاتبات که به ارتباطات خارج بنیاد مربوط می شود با امضای رییس هیات امنا خواهد بود .
 تبصره 3 :
رئیس هیئت امناء می تواند تمامی یا بخشی از اختیارات خود را به فرد یا افرادی با اعلام کتبی واگذار نماید و تا زمانی که آن اختیارات را سلب نکرده ، امضای آن افراد ، قائم مقام امضای رئیس هیئت امناء در حدود اختیارات محوله خواهد بود .
ماده 19 :
وظایف مدیر اجرایی بنیاد فقهی :
19 1لف ) سازماندهی بنیاد بر اساس برنامه های مصوب هیئت امناء .
19 ب ) انجام کلیه امور اجرایی و پشتیبانی توسط مدیران و معاونان مورد نیاز .
19 ج ) شناسایی بهترین ، مجربترین و متعهدترین افراد برای به کار گماری در مناصب بنیاد .
تبصره :
به کار گیری معاونتها و مدیران ، باید با موافقت رئیس هیئت امناء صورت پذیرد .
19 د ) مسئولیت هدایت امر آموزش و پژوهش طبق برنامه مصوب هیئت امناء .
تبصره :
هیئت امنا می تواند در صورت مخالفت با طرحها و برنامه های اجرایی ، طی جلسه ای از حق خود برای منع یا حذف آن استفاده نماید .
19 ه ) ارایه گزارش مالی و غیر مالی مکتوب ماهیانه ، فصلی و سالیانه از عملکرد خود و معاونت ها به هیئت امناء .
19 و ) حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول بنیاد .
19 ز ) امضای حکم استخدامی پرسنل اجرایی بنیاد .
19 ح ) اخراج یا عزل هریک از پرسنل بنیاد با ارایه ادله کافی و مستند .
تبصره 1 :
کفایت ادله و استناد آنرا رئیس هیئت امنا تایید می نماید .
تبصره 2 :
اخراج یا عزل مدیریتها و معاونتها با مشورت هیئت امنا صورت می گیرد .
19 ط ) انتخاب اعضای هیئت علمی و مشاوران ، جهت تصویب نهایی هیئت امنای بنیاد .
19 ی ) برآوررد هزینه ها و امکانات مورد نیاز در هر سال جهت تصویب نهایی هیئت امنا .
19 ک ) پیشنهاد تشکیل جلسه مشترک هیئت امنا و معاونتهای بنیاد ، جهت بررسی و ارزیابی امور بنیاد .
تبصره : کلیه بندهای ماده 19 ناظر بر ساختار زیرمجموعه مدیرمحترم بنیاد می باشد.
ماده 20 : معاونت های بنیاد :
1-    معاونت آموزش
2-    معاونت پژوهش
3-    معاونت اداری و مالی
4-    ارتباطات
ماده 21 : موسسات وابسته :
الف ) هیئت امناء در راستای تحقق اهداف متعالی بنیاد فقهی مدیریت اسلامی می تواند با طی مراحل قانونی اقدام به ایجاد شعب یا نمایندگی هایی از بنیاد و یا ایجاد موسسات تابع بنیاد در داخل و خارج کشور نماید .
ب ) مجله نخل شهداد توسط رئیس هیئت امناء هدایت و تمامی مراحل کاری آن بر اساس ضوابط قانونی ابلاغی توسط اداره کل ارشاد اسلامی می باشد .
تبصره :
امور اجرایی و عزل و نصب و پرداخت هزینه های مجله با تجویز رئیس هیئت امناء می تواند در اختیار یک یا چندتن از معاونت های بنیاد باشد .
ماده 22 : هیئت بازرسان :
22 الف ) هیئت امناء 3 نفر را بعنوان بازرس برای مدت 2 سال انتخاب می کند .
تبصره :
انتخاب مجدد بازرسان پس از ارزیابی عملکرد آنها بلا مانع است .
22 ب ) بازرسان یک نفر را بعنوان رئیس از میان خود انتخاب و به هیئت امنا معرفی می کنند .
22 ج ) بازرسان همه ماهه تشکیل جلسه خواهند داد .
22  د ) وظایف بازرسان به شرح ذیل است :
1-    بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیئت امناء .
2-    مطالعه گزارش ماهیانه، فصلی و سالانه مدیر بنیاد ، معاونتها و مدیران موسسات وابسته اعم از مالی و غیر مالی و اعلام نظر جهت هیئت امناء .
3-    گزارش هر گونه تخلف مدیر بنیاد و معاونتها و عوامل زیر مجموعه از مفاد اساسنامه یا مصوبات هیئت امناء .
23 ه ) کلیه اسناد و مدارک بنیاد اعم از مالی و غیر مالی ، باید بدون قید و شرط در هر زمان ، جهت بررسی در اختیار بازرسان قرار گیرد .
ماده 23 : هیئت علمی :
هیئتی متشکل از اساتید بنیاد که به وظایف آموزشی و پژوهشی مشغول هستند.
تبصره :
هیئت علمی زیر نظر مدیر بنیاد قرار دارند که وظایف تفصیلی آن در آیین نامه ای مجزا خواهد آمد.
فصل سوم :
برنامه های آموزشی و پژوهشی بنیاد فقهی مدیریت اسلامی
ماده 24 : تلاش بنیاد در تدوین و طراحی نقشه علمی مدیریت اسلامی .
ماده 25 : آشنایی طلاب و دانش پژوهان با مفاهیم پایه علم مدیریت و علوم مورد نیاز تحصیل و تحقیق در این رشته.
ماده 26 : برگزاری دوره های مشترک با موسسات علمی پژوهشی حوزه علمیه و دانشگاه های داخلی و خارجی .
ماده 27 : برگزاری کارگاه ها و دوره های علمی – کاربردی جهت موسسات و ارگانهای دولتی و غیر دولتی .
ماده 28 : انجام پروژه های علمی- آموزشی و تحقیقی سایر نهادها و موسسات با تصویب هیئت امناء
فصل چهارم :
شرایط و نحوه پذیرش طلاب و دانش پژوهان :
ماده 29 : طلاب و دانش پژوهان می بایست دارای شرایط عمومی زیر جهت ورود به دوره های این بنیاد باشند :
الف ) شیعه 12 امامی و معتقد به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی .
تبصره :
هیئت امناء در صورت صلاح دید و نیاز می تواند از سایر ادیان  و مذاهب با شرایط ویژه اقدام به پذیرش دانش پژوه نماید .
ب ) قبولی در آزمونهای دانش و هوش در موارد اختصاصی و تشخیص هیئت امناء .

ج) تعهد به همکاری با بنیاد یا سایر موسسات تابعه و غیر تابعه به بنیاد در صورت نیاز .
د ) التفات به اینکه : بنیاد فقهی هیچگونه مسئولیتی نسبت به خط سیاسی و فکری دانش پژوهان و مطالب منتشره یا اظهارات و سخنرانی آنها در مراکز علمی و ... ندارد.
فصل پنجم :
دوره های تحصیلی و نوع گرایش آنان :

ماده 30 : دوره درس خارج فقه الاداره که توسط استاد گرانقدر حجت الاسلام سید صمصام الدین قوامی از سال 86 دایر شده است ، طبق نظر ایشان و به سنت رایج دروس خارج ادامه خواهد داشت .
تبصره :
طول این دوره بستگی به شرایط حاکم بر کلاس درس خارج و نظر استاد محترم دارد .
ماده 31 : دوره مدیریت اسلامی با سطوح مقدماتی ، میانی ، عالی .
تبصره :
نوع ، محتوی و برنامه آموزشی این بخش توسط معاونت آموزش و با تأیید هیأت امناء تهیه و ابلاغ می شود .


ماده 32 : این بنیاد پس از کسب مجوز لازم از مراجع قانونی می تواند اقدام به تاسیس دانشکده ، پژوهشکده یا دانشگاه مدیریت اسلامی نماید .
تبصره :
مراحل و نحوه اجرای این بند توسط هیئت امنا تصویب و پی گیری می شود .
فصل ششم :
بودجه ، هزینه و امکانات و تجهیزات :
ماده 33 : بودجه بنیاد فقهی مدیریت اسلامی به شکل خود گردان و از طریق جمع آوری هدایا ، قبول وصیت ، وقف و درآمدهای پروژه های اجرایی و سایر منابع تامین می شود .
تبصره 1 :
هزینه های راه اندازی را حجت الاسلام سید صمصام الدین قوامی از اموال شخصی تهیه و هزینه نموده اند .
تبصره 2 :
در صورتی که فعالیت بنیاد مورد تایید و نیاز از طرف دولت محترم جمهوری اسلامی یا حوزه های علمیه قرار گیرد ، بر اساس اساسنامه، این بنیاد می تواند از این کمکها استفاده نماید .
ماده 34 : در آمدهای بنیاد فقهی در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی ارایه خواهد شد .

ماده 35 : سال مالی بنیاد منطبق برسال شمسی بوده و همواره به 29 اسفند ختم می شود .
ماده 36 : بنیاد فقهی مدیریت اسلامی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و کلیه مدارک،  پرونده ها و نوشته جات در دفتر مرکزی بنیاد نگهداری میشود و مکاتبات رسمی بنیاد با امضای رییس بنیاد و در غیاب او قائم مقام همراه با مهر بنیاد خواهد بود .
ماده 37 : بنیاد فقهی مدیریت اسلامی دارای مهر و آرم مخصوص بخود می باشد که متن آن پس از تایید و تصویب هیئت امنا به مراجع ذی ربط اعلام خواهد شد .
ماده 38 : کلیه امکانات و تجهیزات بنیاد جنبه حقوقی دارد و در اختیار مدیر بنیاد با نظارت کامل هیئت امنا باشد .
ماد 39 : در صورت انصراف و یا انحلال بنیاد توسط هیئت امنا امکانات آن پس از پرداخت بدهی های بنیاد وارجاع اموال وقفی که حکم وقف بر آن جاری است به اداره اوقاف ما بقی اموال طی نامه ای توسط مدیر تسویه به ولی فقیه واگذار خواهد شد وانتخاب مدیر تسویه توسط رئیس هیئت امنا صورت می گیرد.
تبصره :
مدیر تسویه در مورد اموال بنیاد در زمان انحلال (به جز اموال وقفی که حکم آن تابع وقف است ) اختیار تام دارد .
ماده 40 : هیئت امناء درصدی از درآمد حاصله بنیاد را بعنوان جایزه تشویق می تواند در اختیار مدیر بنیاد قرار دهد .
تبصره 1 :
این وجوه جهت ایجاد انگیزه در معاونتها و نیروهای تابعه بوده و اختیار مدیر بنیاد در هزینه آن بلا قید و شرط است .
تبصره 2 : بنیاد فقهی مدیریت اسلامی هیچ تعهد حقوقی ومالی در قبال اعضای خود نداردوکلیه اعضاءبه تبرعی و داوطلبانه در بنیاد خدمت می کنند والبته از پاداش هایی در طول مسیر بهره مند می شوند.
با امید پیروزی اسلام ناب محمدی و مسلمین و یاری حق متعال در به ثمر رسیدن فعالیتهای این بنیاد جهت ارایه الگوی علمی مدیریت اسلامی تا فرا رسیدن ظهور منجی عالم بشریت ...