پنجمین نشست مدرسه فقهی با موضوع (مفهوم شرط یا عدم مفهوم شرط) روز شنبه 4 دی ماه 95 برگزار شد

پنجمین نشست مدرسه فقهی در سال تحصیلی 95-96 با موضوع

(مفهوم شرط یا عدم مفهوم شرط)

برگزار گردید

 

 

پنجمین نشست علمی مدرسه فقهی بنیاد مدیریت اسلامی با موضوع «مفهوم شرط یا عدم مفهوم شرط» در تاریخ شنبه 4 دی ماه 1395 برگزار گردید.

در ابتدای نشست مدرسه فقهی دورنمایی از مباحث مطرح شده در اصول تخصصی فقه الاداره توسط ارائه دهنده بحث جناب آقای حسن روشن مطرح شد. در ادامه طبق تبویب شهید صدر (ره) مطالب بیان شد. فهرست تفصیلی شهید صدر و نقشه مباحث اصولی شهید ارائه و جایگاه بحث مفاهیم مشخص و تبیین شد.

در بحث مفاهیم هم طبق ارائه شهید صدر( ره) ابتدا مفهوم تعریف و سپس ضابطه مفهوم بیان شده است. سپس وارد مفهوم شرط از طریق بیان مشهور شدند و سه بیان تمسک به اطلاق، انصراف و مقدمات حکمت مطرح شده است. و شهید صدر(ره) پس از مناقشه در این بیان ها و ارائه چند نظر دیگر، نظر خودشان مبنی بر توقف در رابطه بین موضوع و محمول به وضع می داند.

در ادامه این نشست ارائه دهنده، تبیینی از جایگاه بحث مفاهیم ارائه دادند و پس از آن با تقسیم مفاهیم به مفهوم موافق و مخالف و تعریف از هر یک و بیان اقسام مفاهیم مخالف، مفهوم شرط را تعریف کردند و سپس با تقسیم بندی مفهوم شرط به محقق الموضوع و غیرمحقق الموضوع، پیرامون مفهوم شرط و نظر نهایی در داشتن مفهوم و یا نداشتن مفهوم صحبت کردند و نظر خود را بیان داشتند.