آغاز ثبت نام مرکز تخصصی مدیریت اسلامی (در مقطع سطح 3) برای سال تحصیلی 1400-1399

آغاز ثبت نام مرکز تخصصی مدیریت اسلامی (در مقطع سطح 3)

ثبت نام مرکز تخصصی مدیریت اسلامی در رشته مدیریت اسلامی برای سال تحصیلی 1400-1399از طریق سایت معاونت آموزش حوزه از تاریخ 1399/02/13 الی 1399/03/25 انجام می شود.

(لینک سایت معاونت آموزش جهت ثبتنام)

1399 1400

(لینک سایت معاونت آموزش جهت ثبتنام)